Zverejňovanie dokumentov podľa infozákona
     
      Dňa 19. októbra 2011 Národná rada SR schválila zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela infozákona“). Novela infozákona nadobúda účinnosť 1. januára 2012. 
 
      Čo sa týka objednávok a faktúr mení sa mechanizmus zverejňovania objednávok, faktúr. 
Povinná osoba nebude musieť zverejňovať ich úplné znenie. Postačí, ak povinná osoba bude na svojom webovom sídle počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia v štruktúrovanej a prehľadnej podobe zverejňovať údaje, namiesto zverejnenia objednávky či faktúry.
Táto novela s účinnosťou od 1. januára 2012 zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. 
V súvislosti s týmto:
  • objednávky a faktúry za obdobie od 1.1.2011 do 30.4.2011 - zverejnené bez obmedzenia sumy, povinne s dokladom,
  • objednávky a faktúry za obdobie od 1.5.2011 do 31.12.2011 - iba tie, pre ktoré platí, že súhrnná hodnota tovarov a služieb na jednej objednávke alebo jednej faktúre presahuje sumu 3000 eur bez dane z pridanej hodnoty, povinne s dokladom,
  • objednávky a faktúry za obdobie od 1.1.2012 - bez obmedzenia sumy, nemusí byť doklad (úplné znenie).
Vyberte si kategórie z roletového menu na tabuľkové zobrazenie dokumentov. Každý dokument, ktorý obsahuje prílohu súboru je možné prezerať on-line pomocou Google Docs Viewer alebo si ho môžete prevziať do počítača.


memory usage 1.22 mb